0%

Đội ngũ

Ban lãnh đạo

Xem thêm
Nguyễn Trung Hà

Nguyễn Trung Hà

Chủ tịch HĐQT
Xem thêm
Terence Ting

Terence Ting

Phó Chủ tịch HĐQT
Xem thêm
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên HĐQT & Giám đốc điều hành
Xem thêm
Bùi Thị Kim Oanh

Bùi Thị Kim Oanh

Thành viên HĐQT
Xem thêm
Ngô Nhật Minh

Ngô Nhật Minh

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm
Huỳnh Minh Việt

Huỳnh Minh Việt

Thành viên HĐQT
Xem thêm
Trần Vinh Quang, CFA

Trần Vinh Quang, CFA

Giám đốc điều hành, Công ty quản lý quỹ Thiên Việt
Xem thêm
Henry Dickon Verey

Henry Dickon Verey

Giám đốc điều hành, Khối Khách hàng tổ chức
Xem thêm
Lê Quang Tiến

Lê Quang Tiến

Giám đốc, Khối Nguồn vốn
Xem thêm
Đỗ Long

Đỗ Long

Giám đốc, Khối Ngân hàng Đầu tư
Xem thêm
Nguyễn Hòa Chung

Nguyễn Hòa Chung

Giám Đốc Điều Hành, Mảng đầu tư tư nhân
Xem thêm
Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Giám đôc Vận hành, Công ty quản lý quỹ Thiên Việt & Thành viên Ban Kiểm Soát TVS
Xem thêm
Tô Quốc Tuấn

Tô Quốc Tuấn

Giám đốc Phòng Tài chính & Kế toán
Xem thêm
Bùi Thế Toàn

Bùi Thế Toàn

Giám đốc Quản lý Rủi ro kiêm Kiểm soát Nội bộ
Xem thêm
Nguyễn Ngọc Tuệ

Nguyễn Ngọc Tuệ

Giám đốc, Ngân Hàng Đầu Tư
Xem thêm
Trần Vinh Quang, CFA

Trần Vinh Quang, CFA

Giám đốc điều hành, Công ty quản lý quỹ Thiên Việt
Xem thêm
Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Giám đốc đầu tư, mảng Quản lý quỹ
Xem thêm
Ngô Nhật Minh

Ngô Nhật Minh

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem thêm
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên HĐQT & Giám đốc điều hành